Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

BUITENPLAATS PUTTERHEIJDE

Algemene voorwaarden Toeristische Plaatsen

 

 

Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan e.d.;
 2. onderneming: Buitenplaats Putterheijde die de plaats ter beschikking stelt;                                
 3. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
 4. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;
 5. toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 3 maanden geplaatst op de plaats;
 6. huisregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het park, de plaats en in het vakantieverblijf;

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. Buitenplaats Putterheijde stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te plaatsen.
 2. De recreant mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als werd overeengekomen.
 3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door Buitenplaats Putterheijde aan de recreant verstrekte reserveringsbevestiging en informatie.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid

 1. De recreant zorgt er voor, dat de elektriciteit-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen. Buitenplaats Putterheijde heeft het recht om in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteit-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.
 2. Buitenplaats Putterheijde  is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.
 3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben
 4. Open vuur en vuurkorven zijn niet toegestaan. BBQ op kolen en houtskool uitsluitend vergezeld met een emmer water / zand of brandblusser tijdens gebruik.

Artikel 4: Onderhoud en aanleg 

 1. Buitenplaats Putterheijde draagt er zorg voor dat het terrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
 2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buitenplaats Putterheijde.

 

Artikel 5: Prijs

De overeengekomen consumentenprijs is een all-in tarief voor aansluiting op elektra, water en riool. Exclusief toeristenbelasting, tenzij van te voren anders is bekend gemaakt.

Artikel 6: Prijswijziging Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de Buitenplaats Putterheijde  extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 7: Betaling

 1. De recreant dient de betalingen in Nederlandse valuta te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen, zoals overeengekomen in de reserveringsbevestiging.
 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Buitenplaats Putterheijde het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
 3. Indien Buitenplaats Putterheijde de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
 4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft Buitenplaats Putterheijde het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.

 

Artikel 8: Annulering

Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van de prijswijzigingen genoemd in artikel 6.

De schadeloosstelling bedraagt:

 • bij annulering tot 3 maanden voor de ingangsdatum > 15 % van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum > 50% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering tot 1maand voor de ingangsdatum > 75% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum > 90% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum > 100% van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 9: Huisregels

 1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden kennis te nemen en na te leven, van de opgestelde en uitgereikte huisregels. Daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen.
 2. Buitenplaats Putterheijde stelt de recreant in staat kennis te nemen van de huisregels, door plaatsing hiervan op de website www.hetheerenhof.nl en door uitreiking bij aankomst.
 3. Indien de door Buitenplaats Putterheijde gestelde huisregelregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

 

Artikel 10 : Aansprakelijkheid

 1. Buitenplaats Putterheijde is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
 2. De recreant is jegens Buitenplaats Putterheijde aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de contractant of hen kan worden toegerekend.
 3. De wettelijke aansprakelijkheid van Buitenplaats Putterheijde zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden.

Artikel 11: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode

Artikel 12: Tussentijdse beëindiging door de recreant

Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 13: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie

 1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de huisregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Buitenplaats Putterheijde niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft Buitenplaats Putterheijde het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein onmiddelijk te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is Buitenplaats Putterheijde gerechtigd op kosten van de recreant dit te doen.

 

Artikel 14: Gebruik door derden

Het is noch Buitenplaats Putterheijde, noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf of de plaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane ingebruikgeving plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 15: Incassokosten

Ten laste van de recreant respectievelijk Buitenplaats Putterheijde  komen de door Buitenplaats Putterheijde respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

Artikel 16: Nederlands recht

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd.

Artikel 17: Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Buitenplaats Putterheijde vraagt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de reservering en de wettelijke verplichtingen (zoals; de financiële administratie en de afdracht Toeristenbelasting). De persoonsgegevens zijn beveiligd en zijn niet voor derden toegankelijk cq worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Buitenplaats Putterheijde zal de technische en organisatorische maatregelen treffen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG, met betrekking tot de beveiliging van de persoonsgegevens. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG, zal Buitenplaats Putterheijde onmiddellijk de voorgeschreven verantwoordelijkheden nakomen jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.